نوشته‌ها

پخش اقلام غذایی تهیه شده در طرح سلام بر بهار در مناطق جنوب تهران

پخش ارزاق تهیه شده از طرح سلام بربهار در مناطق محروم حاشیه شهر تهران

گزارش هشتمین بازارچه خیریه طرح سلام بر بهار

فروش غذایی

فروش غذایی طرح سلام بر بهار- کلاس شهید باقری

بازارچه خیریه سلام بربهار 95

بازارچه خیریه طرح سلام بر بهار – اسفند ۹۵