به نام او

سومین جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان سلام دیباجی ۶ دیماه برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای مهندس اسفندیار(مدیر دبیرستان سلام دیباجی) گزارشی از برنامه های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی دبیرستان را ارائه کردند.