افتخاری دیگر
کسب رتبه سوم مسابقات شنای منطقه ۳ تهران
توسط دانش آموز امیرحسین تارین
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
#افتخارآفرینان
@salamdibaji
http://dibaji.salam.ac/hschool