به نام خدا

آماده سازی تیم رباتیک سلام دیباجی جهت آمادگی در  مسابقات پژوهشی کشوری  سلام کاپ و فیرا کاپ

 

تیم-رباتیک-سلام