به نام خدا

روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۹۷ اردوی تفریحی توسط معاونت فرهنگی دبیرستان سبه مقصد مجموعه پارک آبی ” اُ پارک” برقرار گردید .

ویک روز خوب و پرنشاط و عالی را کنار هم سپری کردیم.