به نام خدا

چهارمین روز فروش غذایی طرح سلام بر بهار ” کمک به دانش آموزان محروم حاشیه شهر تهران روز شنبه ۱۴ بهمن ۹۶ به همت شورای کلاسی و دانش آموزان کلاس شهید باقری برگزار گردید.

در این طرح دانش آموزان با تهیه اقلام غذایی و فروش آن در زنگ های تفریحی کل در آمد کسب شده را  به صندوق سلام بر بهار اهدا می کنند.

فروش غذایی