برگزاری آزمون آنلاین نوبت اول با نظارت دقیق مسئولین دبیرستان