معاونت اجرایی

دبیرستان سلام دیباجی دارای محیطی اخلاقی مبتنی بر تعالیم عالیه اسلامی است و رعایت شئونات شرعی و
تقید به واجبات مورد تایید همگانی است. لیکن توجیه منطقی دانش آموزان و تکیه بر آزادی های انسانی که
ودیعه الهی است، مبنای تعلیم و تربیت در شیوه ماست. معتقدیم اگر ذهن پویا و فکر خلاق دانش آموزان همراه
با پالایش دل مجاب نگردد، تشرع پایدار و هدایت گر صورت نمی بندد. از این رو دانش آموزان دبیرستان سلام
دیباجی موظف اند ضمن رعایت شئونات شرعی و عرفی در محیط مدرسه و خارج از مدرسه مطابق شرایط
مندرج در این آیین نامه عمل نمایند.