به نام او

پنجمین دوره مسابقات چندگانه سوت سلام دیباجی در آذر 1398 در دو مرحله مقدماتی و فینال با حضور تمام دانش آموزان سلام دیباجی برگزار گردید.