به نام او

اولین دوره مسابقه آشپزباشی در بهمن ماه 1398 در دبیرستان سلام دیباجی برگزار گردید.