اهدای جوایز به افتخارآفرینان سلام دیباجی در اختتامیه مسابقات اسوه حسنه