برگزاری کتابخانه ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم

نکات ریاضی

برگزاری کلاس نکات ریاضی ویژه داوطلبین آزمون ورودی ۹۷

جلسه ارائه کارنامه پایه چهارم

کلاس اطفا حریق

برگزاری کلاس آموزش اطفاء حریق