افتخارآفرینان پژوهشگر سلام دیباجی در هشتمین دوره مسابقات پژوهشی مدارس سلام، سلام کاپ

افتخاری دیگر – کسب رتبه اول مسابقات بین المللی رباتیک دانشگاه امیرکبیر فیراکاپ۲۰۱۹

اردوی مشترک رباتیک سلام دیباجی و سلام صدر آمادگی مسابقات فیراکاپ

افتخاری دیگر در عرصه مسابقات جهانی رباتیک

مسابقات تبیان

افتخاری دیگر در عرصه پژوهش کشوری

افتخار آفرینی کاروان پژوهشی دبیرستان سلام دیباجی در هفتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ

افتخاری دیگر برای دبیرستان سلام دیباجی کسب رتبه اول مسابقات فیراکاپ ۲۰۱۸

افتخار آفرینان رباتیک سلام دیباجی

افتخاری دیگر در عرصه پژوهش -کسب رتبه اول مسابقات فیراکاپ ۲۰۱۸