افتخارآفرینان سلام دیباجی در مسابقات فرهنگی و هنری شهرتهران

گروه تئاتر سلام دیباجی

حضور گروه تئاتر دبیرستان در مسابقات شهر تهران

افتخارآفرینی کاروان ورزشی دبیرستان سلام دیباجی در هفتمین دوره مسابقات ورزشی مدارس سلام

گروه تئاتر دبیرستان

کسب رتبه اول مسابقات تئاتر منطقه ۳ تهران

گروه سرود

افتخاری دیگر در عرصه مسابقات فرهنگی منطقه ۳

کسب رتبه سوم مسابقات شنا در منطقه ۳ تهران

افتخار آفرینان سلام دیباجی در مسابقات فرهنگی منطقه

گروه سرود دبیرستان

اجرای زیبای گروه سرود دبیرستان در همایش مدیران سلام

اهدای جوایز به افتخارآفرینان سلام دیباجی در اختتامیه مسابقات اسوه حسنه

افتخارآفرینان سلام دیباجی در مسابقات اسوه حسنه