افتخار آفرینان سلام دیباجی در مسابقات فرهنگی منطقه

گروه سرود دبیرستان

اجرای زیبای گروه سرود دبیرستان در همایش مدیران سلام

کلاس اطفا حریق

برگزاری کلاس آموزش اطفاء حریق

اجرای زیبای سرود رسمی دبیرستان توسط گروه سرود در اختتامیه مسابقات اسوه حسنه

اجرای زیبای سرود مرغ باغ ملکوت(رتبه اول مسابقات اسوه حسنه) توسط گروه سرود در اختتامیه مسابقات اسوه حسنه

اهدای جوایز به افتخارآفرینان سلام دیباجی در اختتامیه مسابقات اسوه حسنه

افتخارآفرینان سلام دیباجی در مسابقات اسوه حسنه