برگزاری آزمون هفتگی پایه ها

برگزاری آزمون نشانه شماره ۹ ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم

جلسه ارائه کارنامه منطقه ای اول – پایه یازدهم

جلسه ارائه کارنامه ترم اول – پایه دهم

برگزاری اولین جلسه مشاوره آقای دکترعلیزاده با دانش آموزان

جلسه مدیران مجتمع مدارس سلام منطقه ۳

اردوی علمی پایه دوازدهم – دیماه ۹۷

مشاوره پایه دوازدهم – اردوی دیماه