جلسه معرفی و تبیین برنامه های دفتر پایه دوازدهم

برگزاری آزمون های صبحانه ویژه آمادگی آزمون جامع نشانه ۴ – پایه های دهم و یازدهم

همایش آشنایی با فعالیتهای دبیرستان سلام دیباجی ویژه داوطلبین آزمون ورودی ۹۸

اردو مطالعاتی نوروز پایه دوازدهم

آزمون جامع شماره ۳ مدارس سلام

شروع اردوی علمی ۱۱۰قدم تا کنکور پایه دوازدهم سلام دیباجی