مراسم تقدیر از برترین های دبیرستان سلام دیباجی

تمرین گروه سرود آمادگی مسابقات اسوه حسنه