اجرای زیبای سرود رسمی دبیرستان توسط گروه سرود در اختتامیه مسابقات اسوه حسنه

اجرای زیبای سرود مرغ باغ ملکوت(رتبه اول مسابقات اسوه حسنه) توسط گروه سرود در اختتامیه مسابقات اسوه حسنه