آقای مهندس علیرضا اسفندیار

  • مدیر دبیرستان سلام دیباجی
  • مشاور کنکور
  • دبیر ریاضی پایه چهارم
  • مهندسی استخراج معدن