به نام خدا

آزمون ورودی دبیرستان سلام دیباجی روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران برگزار گردید.