به نام خدا

دانش آموزان هنرمند دبیرستان سلام دیباجی در مسابقات فرهنگی و هنری شهر تهران افتخاری مهم آفریدند.

کسب رتبه اول مسابقات سرود شهر تهران

کسب رتبه دوم مسابقات تئاتر شهر تهران
رتبه اول بازیگری ( پارسا میرزایی)
رتبه اول نمایشنامه نویسی و کارگردانی(آقای خباز)