تقدیر شوراهای دانش آموزی از دبیران تقدیر شوراهای دانش آموزی از دبیران پایه های دهم و یازدهم به مناسبت گرامیداشت مقام معلم