اردوی مطالعاتی آمادگی آزمون جامع ۴- پایه های دهم و یازدهم
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
#آزمون_علمی
@salamdibaji
http://dibaji.salam.ac/hsch