اسفند ماه پر از خبر های خوب برای سلام دیباجی
کسب رتبه اول مسابقات تئاتر منطقه ۳ تهران ?
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
#معاونت_فرهنگی
#افتخارآفرینان
@salamdibaji
http://dibaji.salam.ac/hschool

گروه تئاتر دبیرستان