پخش ارزاق تهیه شده از طرح سلام بربهار
در مناطق محروم حاشیه شهر تهران
چهارشنبه ۲۳ اسفند۹۶
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
#امعاونت_فرهنگی
@salamdibaji