اجرای گروه سرود دبیرستان در مسابقات فرهنگی و هنری منطقه ۳ تهران
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
@salamdibaji
http://dibaji.salam.ac/hschool

گروه سرود