نفرات برت کارنامه منطقه ای ۱ پایه یازدهم ( ریاضی و تجربی) به شرح ذیل می باشد.