نفرات برتر کارنامه منطقه ای ۱ پایه دهم (تجربی و ریاضی ) به شرح ذیل می باشد.