به نام او

اولین دوره مسابقه آشپزباشی در بهمن ماه ۱۳۹۸ در دبیرستان سلام دیباجی برگزار گردید.