به نام خدا

گروه سرود دبیرستان سلام دیباجی برای شرکت در هشتمین دوره مسابقات اسوه حسنه با مربیگری آقای ذوالفقاری از روز سه شنبه ۹ مهرماه تمرینهای خود را شروع کرد.