:: معلم عزیزم روزت مبارک::
تقدیر از مقام معلم – شورای کلاسی دکتر مصدق
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
#شوراهای_دانش_آموزی
:id:@salamdibaji