حضور دانش آموزان در اردوی مطالعاتی نوروز تا لحظات آخر با انرژی…..
۱۰۱ روز مانده تا موفقیت
موفقیت اتفاقی نیست
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها