آزمون بسته شماره ۱
جمع بندی اردوی پایه دوازدهم
جمعه ۲۴ اسفند
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها

:id:@salamdibaji