اردوی تفریحی پایه یازدهم
مجموعه ورزشی شهید چمران
سه شنبه ۷ اسفند ۹۷

#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
@salamdibaji