بازدید از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم
سه شنبه ۷ اسفند ۹۷

#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
@salamdibaji