تیمهای رباتیک سلام دیباجی و سلام صدر
در کنار هم آماده مسابقات فیراکاپ ۲۰۱۹ می شوند.
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
#فیراکاپ_۲۰۱۹
#کره_جنوبی
:id:@salamdibaji