به نام خدا

روز سه شنبه ۱۶ بهمن ماه اردوی تفریحی یکروزه دانش آموزان پایه دهم در مجموعه ورزشی شهید چمران برگزار گردید.