به نام او

هفته سوم اردوی مطالعاتی دانش آموزان دبیرستان سلام دیباجی که به صورت اختیاری از ابتدای دیماه آغاز شده است برگزار گردید.

در این اردو دانش آموزان پایه دوازدهم مشغول به جمع بندی دروس نیمسال اول و آمادگی آزمون نشانه هستند و دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم مشغول آمادگی آزمون نشانه و آزمونهای ترم هستند.