جلسه مشاوره پایه دوازدهم 

تبیین و تشریح برنامه های اردوی دیماه.آقای مهندس علیمیرزایی 

#سلام_دیباجی

 #سرمشق_آرزوها

 @salamdibaji