فروش غذایی طرح سلام بر بهار
به همت دانش آموزان و شورای کلاسی ابن سینا امروز یکشنبه ۱۸ آذر ماه برگزار شد.
دانش آموزان با خرید خود از طرح سلام بر بهار( کمک به دانش آموزان محروم حاشیه شهر تهران) حمایت کردند.
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
#معاونت_فرهنگی
#سلام_بر_بهار