به نام او

اولین جلسه دانش افزایی اولیایی محترم با حضور دکتر علیزاده و همچنین ارائه کارنامه میان ترم دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم روز پنجشنبه ۱۵ آذر ماه در سالن شهید مطهری دبیرستان برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه جناب آقای مهندس اسفندیار مدیریت دبیرستان توضیحاتی کوتاه در مورد روند آموزشی و فرهنگی و پژوهشی دبیرستان ارائه و در ادامه آقای دکتر علیزاده مباحث رواشناسی را برای اولیای محترم مطرح کردند .