به نام خدا

معاونت فرهنگی دبیرستان سلام دیباجی در راستای آماده سازی ورود آینده سازان جمهوری اسلامی ایران به جامعه و آموزش مسئولیت پذیری و نحوه مدیریت اقدام به تشکیل شوراهای دانش آموزی بصورت کلاسی و انتخاب مدیر هر کلاس توسط دانش آموزان همان کلاس و تشکیل کابینه کلاسی نموده است.

در این طرح دانش آموزان هرکلاس با رهبری مدیر و کابینه کلاسی و انجام طرح ها و برنامه های مختلف فرهنگی، ورزشی ، پژوهشی و آموزشی با کلاس های دیگر به رقابت می پردازند.