برگزاری صبح آزمون ویژه آمادگی آزمون جامع نشانه شماره ۱ /پایه های دهم و یازدهم
شنبه ۲۸ مهر ماه
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
#آزمون_جامع_نشانه
@salamdibaji